روغن موتور اصلی بی ام و
روغن موتور اصلی بی ام و

روغن موتور اصلی بی ام و

  زمانی که تصمیم به انتخاب روغن موتور دارید، ابتدا شرایط آب و هوایی منطقه سکونت‌تان را بررسی کنید. اگر منطقه ای گرم و خشک است و در فصل گرم هستید از روغن های با عدد بالاتر استفاده کنید و اگر در منطقه ای سردسیری زندگی می‌کنید، روغن ه...